A+ A A-

De ontbrekende schakels

Verhelderende gesprekken in schemerig Sellingen
In gesprek over de ontbrekende schakels van de Westerwoldse Aa
Op dinsdagavond 24 september 2013 kwamen 17 mensen bij elkaar in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Sellingen. De natuurorganisaties in Groningen - Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Natuur- en Milieu Federatie en Staatsbosbeheer - wilden graag advies over hun visie op de ontbrekende schakels van de Westerwoldse Aa, en hoe die visie te verbinden met andere mensen en thema's. 
In de visie "Westerwoldse Aa- de ontbrekende schakels; een natuurlijke Aa naar zee" , staat de toekomstwens van de natuurorganisaties voor de Westerwoldse Aa. Die is: 'Een meanderende, meer natuurlijke doorgaande waterverbinding van Bargerveen naar zee met een duurzame waterhuishouding en een goede waterkwaliteit.' De natuurorganisaties zoeken wegen om deze visie in samenhang met andere ontwikkelingen in het gebied gerealiseerd te krijgen. Er zijn  ruimtelijke keuzes nodig, waarbij integrale gebiedsontwikkeling kansen biedt, voor een ecologische inpassing, maar ook voor sociaal-economische verbetering. Een integrale kijk op het gebied kan leiden tot winst op alle fronten: economisch, ecologisch, sociaal en landschappelijk.
Half acht was iedereen aanwezig, niets te vroeg wat het begon al te schemeren. Reden om het programma een beetje om te gooien en eerste nog gauw een blik op de Ruiten Aa met een vispassage te werpen. Waarschijnlijk hebben we iemand de stuipen op het lijf gejaagd, want achter de singel langs de weg stond een tentje en een fiets. Vrij kamperen, het kan nog in Nederland. En wie wil dat nu niet, op zo'n natuurlijke plek tussen bos en beek? Bij de beek hebben Robert Boonstra van het waterschap Hunze en Aa's en Willem Markenstein van Staatsbosbeheer een toelichting gegeven op de plannen voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en het beekherstel. Een groot deel van de deelplannen - wagonnetjes in het spraakgebruik - zijn inmiddels gerealiseerd. Enkele deelplannen zitten nu in de bestekfase. Herstel van beek, natuur en beekbegeleidend landschap heeft een versterking van de leefbaarheid en het toerisme gegeven. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat de middenloop van de beek in Westerwolde straks prima op orde is. De opgaven liggen deels nog zuidelijker, meer bovenstrooms, bij de Runde tot aan het Bargerveen, en benedenstrooms in de benedenloop rond Oude Schans en in de aansluiting met de Dollard.
Het programma ging daarna binnen verder met drie korte presentaties. Ellen Farwick gaf de highlights van de visie en stelde de vragen voor het gesprek van de avond: 
- hoe kunnen we ruimtegebruik en waterberging koppelen aan de ambitie
- hoe creëren we kansen voor geleidelijke zoet-zout overgangen in het noorden
- wat kunnen we met de oude loop van de Westerwoldse Aa bij Oudeschans
- wat zijn suggesties voor het proces en welke allianties zijn mogelijk
Aansluitend presenteerde Annet Ritsema de verkregen inzichten over identiteit uit hun studie "Nieuwe Veenkoloniale verbanden, op zoek naar lokale initiatieven voor vergeten plekken van betekenis" (voor de studie zie http://www.bureauritsema.nl/projecten/stedenbouw/visie-voor-drie-kanaaldorpen-in-de-drentse-veenkolonin/). En Oebele Gjaltema nam ons even mee in zijn aanpak als gebiedsrechercheur op zoek naar de ware identiteit van een plek of gebied. Kort samengevat, vraagteken, uitroepteken, hart. Ook bood Oebele ons een kijk wat zich onder water, onder en achter de plekken en verhalen die altijd direct opvallen, is te vinden, en hoe daar schijnbaar losstaande visies en belangen met elkaar zijn verbonden.
Met deze mutitie zijn twee groepen in gesprek gegaan langs de thema's "Spinoff leefbaarheid" en "Duurzaam watersysteem". Het voert hier te ver om de gesprekken te verslaan. We sloten de avond af met een korte reflectie van de natuurorganisaties. Uit beide groepen waren in de ogen van de vertegenwoordigers van de natuurorganisaties waardevolle aanbevelingen gekomen. Rode draad is wellicht dat geadviseerd wordt om te verkennen wat de vraagstukken van andere partijen zijn. Denk daarbij aan de wens van de gemeente om Oudeschans weer bereikbaar te krijgen voor boten, de ruimtelijke herverdeling in het landschap die wellicht het gevolg gaat worden van het Europese landbouwbeleid of de Duits-Nederlandse agenda voor leefbaarheid die zich gaat ontwikkelen.
Een waardevolle avond die voor de leden van het netwerk een mix was van verdiepen van kennis en inzicht en adviseren, en voor de natuurorganisaties een wat vrijere kijk op de ambities en opties voor het proces. Op zo'n avond is de tijd al gauw te kort. Een mogelijk verbeterpunt is toch iets meer tijd te nemen om, in presentaties en kaartmateriaal, het gebied in zijn context neer te zetten. Niet iedereen was even goed ingevoerd in de positionering van het stroomgebied van de Westerwoldse Aa in zijn regionale landschap. Oude artikelen uit Noorderbreedte van Wim Boetze c.s., Hoogte op Kleur, waren daarbij weer behulpzaam.
 

Read more...

De ontbrekende schakels, Westerwoldse Aa van Bargerveen tot Dollard tou; 24 sept 2013

UITNODIGING Bijeenkomst met De Noorderstroom versie 2, Michiel 8-9-2013 24 september 19.30 uur – 22.00 uur in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Sellingen (Bovendiepsterweg 1a 9551 VW Sellingen) Deze avond gaan de leden van het netwerk in gesprek met vertegenwoordigers van de natuurorganisaties. In de visie "Westerwoldse Aa- de ontbrekende schakels; een natuurlijke Aa naar zee" , staat de toekomstwens van de natuurorganisaties voor de Westerwoldse Aa. Die is: 'Een meanderende, meer natuurlijke doorgaande waterverbinding van Bargerveen naar zee met een duurzame waterhuishouding en een goede waterkwaliteit.' De natuurorganisaties zoeken wegen om deze visie in samenhang met andere ontwikkelingen in het gebied gerealiseerd te krijgen. Er zijn ruimtelijke keuzes nodig, waarbij integrale gebiedsontwikkeling kansen biedt, voor een ecologische inpassing, maar ook voor sociaal-economische verbetering. Een integrale kijk op het gebied kan leiden tot winst op alle fronten: economisch, ecologisch, sociaal en landschappelijk. Leden van het netwerk De Noorderstroom en vertegenwoordigers van de natuurorganisaties gaan met elkaar in gesprek over de visie, de geografische en sociale reikwijdte en kansen en aandachtspunten. De natuurorganisaties: "We hopen op een interessante uitwisseling tussen het netwerk van De Noorderstroom en de natuurorganisaties. We zijn benieuwd naar jullie kijk op onze visie en op de te maken keuzes. Ook zijn wij geïnteresseerd in relevante ontwikkelingen in het stroomgebied van de Westerwoldse Aa en hoe deze in verband gebracht kunnen worden met onze visie." Programma op hoofdlijnen 19:30 Inloop 19:40 Presentatie van de visie Korte presentaties ruimtelijke en sociaal-economische aandachtspunten omgeving 20:05 Wandeling naar de Ruiten Aa en keuze gespreksthema's 20:30 Naar keuze in gesprek en/of schetsen aanbevelingen 21:00 Optioneel wissel groepjes 21:30 Plenair, korte reflectie natuurorganisaties 21:45 Afsluiting
Read more...

Vooraankondiging Van Bargerveen tot Dollard tou

Vooraankondiging.
De natuur- en milieu-organisaties in Groningen hebben een visie opgesteld over de Westerwoldse Aa. Zij hebben De Noorderstroom benaderd met de vraag of mensen uit het netwerk mee willen denken over de implementatie van deze visie. Ook in relatie tot de opgaven van duurzaam waterbeheer en de ruimtelijke opgaven van de Veenkoloniën. Binnenkort zal er een meer concrete uitnodiging aan het netwerk worden gedaan. Houd website en email in de gaten.
Michiel Firet
06 1296 1898

Read more...
Subscribe to this RSS feed