A+ A A-

Oer de romtlike kwaliteit fan Fryslân

De kwaliteit fan ús lânskip krijt yn dit boekje omtinken. It is it kapitaal dêr’t wy mei wurkje en ús mienskiplike identiteit. De keunst is om nije ûntjouwings yn Fryslân sa’n plak te jaan dat it de kwaliteit fersterket. Dit boekje jout in byld fan it effekt fan kleuren en foarmen, it is bedoeld as stimulâns foar elkenien om mei respekt yn ûs lânskip te wurkjen.
(De kwaliteit van ons landschap krijgt in dit boekje aandacht. Het is het kapitaal waar we mee werken en ons gemeenschappelijke identiteit. Het is de kunst om  nieuwe ontwikkelingen in Friesland zo’n plek te geven dat het de kwaliteit versterkt. Dit boekje geeft een beeld van het effekt van kleuren en vormen, het is bedoeld als stimulans voor iedereen om met respect in ons landschap te werken.?
Aldus de redactionele toelichting bij dit boekje, samengesteld door Anje Wester-Koopmans e.a., uitgegeven door de provincie Fryslân, Plattelânsprojekten.
Een digitale copie van dit boekje is te vinden in de bijlage; De kwetsberens fan it lanskip, oer de romtlike kwaliteit fan Fryslân.
Meer informatie is te vinden op de site van Plattelânsprojekten Fryslân

Read more...

De Noorderstroom buigt zich over de krant

Het bestuur van De Noorderstroom heeft zichzelf laten inspireren door recente krantenberichten die iets uitdrukken over de kwaliteit van de ruimte in Noord Nederland of de opgaven waar de ruimtelijke ontwikkeling in Noord Nederland voor staat. Via onderstaande links waren de artikelen te bekijken op de (afgesloten) blog van De Noorderstroom. Nu kunt u deze bestanden in de bijlagen vinden.

91004 FM Vliegerfotos
91004 Rodermarktparade
91004 NvhN Groningers eren verdronken Dollard
91004 NRC Next, bevolkingskrimp wereldwijd
91004 NRC Next Op het droge
91004 NRC Next hedwigepolder
91004 LC ondermaats betoog over landgoederen
91004 GIC RWE start bouw
91004 GIC Noorden rol als energiemotor
91004 FD De Wieden 75 jaar bescherming
91004 FD Dansen op locatie
91004 FD blokhuispoort als campus
91004 FD 100 jaar toerisme Terschelling
91004 Assen ontwikkeling haven

Read more...

Voedselkwaliteit in relatie tot wereldvoedselproblematiek

Op dinsdag 11 februari organiseert VU Connected in samenwerking met Tresoar en Het Friesch Dagblad de derde en laatste bijeenkomst in een debatserie rondom de voedselcrisis. Prof. dr. Tiny van Boekel spreekt over 'Voedselkwaliteit in relatie tot de wereldvoedselproblematiek'

Begrippen
Er zijn een aantal begrippen van belang in relatie tot voedselproductie. Ten eerste gaat het om voedselzekerheid (is er genoeg voedsel beschikbaar), ten tweede voedselveiligheid (is het beschikbare voedsel veilig voor onze gezondheid) en ten derde voedselkwaliteit (wordt het aanwezige voedsel gewaardeerd) . Er is ook een rangorde in deze begrippen: zonder voedselzekerheid heeft het geen zin om over veiligheid of over kwaliteit te spreken, en als voedsel niet veilig is zijn andere kwaliteitsaspecten niet meer van belang.
Voedselkwaliteit
Voedselkwaliteit is eerst en vooral een samenspel tussen voedsel en consument. Het is dus niet een eigenschap van voedsel alleen. De moderne westerse consument is enerzijds veeleisend qua voedselkwaliteit, maar lijkt anderzijds ook vervreemd geraakt van zijn voedsel door de enorme complexiteit van voedselproductie. Het wordt als vanzelfsprekend gezien dat er altijd en overal voedsel is, maar in feite is het een tamelijk kwetsbare situatie. In de lezing geeft Tiny van Boekel een korte schets van de historie van de voedselproductie, de huidige situatie, en gaat verder worden in op de grote uitdagingen van de toekomst.


Over de spreker
Prof. dr. Tiny van Boekel is hoogleraar Levensmiddelentechnologie aan Wageningen Universiteit en decaan voor onderwijs.
11 februari 2014
20:00 t/m 22:00 uur | Leeuwarden| Tresoar, Boterhoek 1
Spreker(s): Prof.dr. Tiny van Boekel (Wageningen UR)
Gespreksleiding: Siem Jansen
Samen met: Tresoar, Het Friesch Dagblad
Voor meer informatie, kijk op de website van VU Connected.

Read more...
  • Published in Over ons

Over ons

De stichting De Noorderstroom is in opheffing. Per 9 januari 2017 hebben de bestuursleden besloten om de rechtspersoon De Noorderstroom te beëindigen. De afwikkeling is in gang gezet.

De Noorderstroom blijft als netwerk bestaan, maar heeft per ingang van 2017 geen team van mensen meer die de activiteiten aanzwengelt en coördineert. Bestuursleden en aanjagers hebben in het laatste kwartaal van 2016 besloten te stoppen met hun inzet. Het netwerk is 'slapend' gegaan. Deze website blijft minimaal 2 jaar toegankelijk. De aanjagers hopen dat anderen het stokje weer op pakken.

Het netwerk De Noorderstroom wilde en wil het inhoudelijk debat over de ruimte in Noord Nederland activeren. Tussen vakgenoten, met bestuurders en maatschappelijke organisaties. Het netwerk is vooral bedoeld om de professionals die met passie werken aan de ruimtelijke kwaliteit van Noord Nederland ondersteunen. En prikkelen. Prikkelen om over de eigen actualiteit en professie heen te kijken. En zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het ruimtelijk vakgebied en begrippenkader.

Het bestuur van de stichting De Noorderstroom bestond uit: Michiel Firet, Tim Willems Kruize, Groningen en Karin Peeters. En kende tot en met 2016 verder als aanjagers: Derk den Boer, Mathijs Dijkstra en Oebele Gjaltema.

Het email-adres van het netwerk is offline gezet - er komt te veel spam op binnen. Wilt u contact zoeken, zoek dan even een van de bestuursleden of aanjagers via uw netwerk of via LinkedIn.

Read more...
Subscribe to this RSS feed