A+ A A-

Oer de romtlike kwaliteit fan Fryslân

De kwaliteit fan ús lânskip krijt yn dit boekje omtinken. It is it kapitaal dêr’t wy mei wurkje en ús mienskiplike identiteit. De keunst is om nije ûntjouwings yn Fryslân sa’n plak te jaan dat it de kwaliteit fersterket. Dit boekje jout in byld fan it effekt fan kleuren en foarmen, it is bedoeld as stimulâns foar elkenien om mei respekt yn ûs lânskip te wurkjen.
(De kwaliteit van ons landschap krijgt in dit boekje aandacht. Het is het kapitaal waar we mee werken en ons gemeenschappelijke identiteit. Het is de kunst om  nieuwe ontwikkelingen in Friesland zo’n plek te geven dat het de kwaliteit versterkt. Dit boekje geeft een beeld van het effekt van kleuren en vormen, het is bedoeld als stimulans voor iedereen om met respect in ons landschap te werken.?
Aldus de redactionele toelichting bij dit boekje, samengesteld door Anje Wester-Koopmans e.a., uitgegeven door de provincie Fryslân, Plattelânsprojekten.
Een digitale copie van dit boekje is te vinden in de bijlage; De kwetsberens fan it lanskip, oer de romtlike kwaliteit fan Fryslân.
Meer informatie is te vinden op de site van Plattelânsprojekten Fryslân

Last modified onzondag, 03 januari 2016 16:32