A+ A A-

Slopen of niet slopen, hoe gaan we om met leegstand; Winschoten 17 febr 2015

Slopen of niet slopen? 17 februari 2015, 17:30 - 21:30 uur Winschoten LAB08 Door sociaal maatschappelijke en economische processen zal leegstand van bijvoorbeeld woningen, scholen en boerderijen in grote delen van Noord-Nederland toenemen. Omdat leegstand negatieve effecten heeft op de leefbaarheid is het huidige beleid erop gericht om vrijkomende panden een nieuwe bestemming te geven. Naar onze inschatting zullen in de toekomst niet alle panden, waaronder ook cultuurhistorisch waardevolle objecten, hergebruikt kunnen worden. De vraag is op welke wijze aanbod en vraag in dat geval op elkaar afgestemd kunnen worden? Mogelijke oplossingen voor het probleem zoals sloop of het laten…
Read more...

Vuur en Verhalen; Oudemolen 24 nov 2014

Vuur en Verhalen Cultuurhistorie krijgt een sterkere rol in het ruimtelijk discours. En er is een verschuiving van de aanpak bij het maken van ruimtelijk beleid en ontwerpen van ‘top down’ naar ‘bottom up’. Hierbij is er een tendens te bespeuren waarbij verhalen een steeds belangrijker plek innemen in onze dagelijkse beroepspraktijk. Deze verhalen zorgen voor inspiratie en het identificeren van waarden. Een basis waarop je in gezamenlijkheid plannen voor de toekomst kunt maken. Ook vergroten verhalen de bewustwording en betrokkenheid en dragen zij bij aan de borging van ruimtelijke kwaliteit. Deze bijeenkomst staan wij bij deze ontwikkeling stil en…
Read more...

Verweven stad - land, Hoogeveen 31 maart 2014

VERWEVEN STAD - LAND Op maandag 31 maart zijn we te gast bij de gemeente Hoogeveen. Onderwerp van de bijeenkomst is de kwaliteit en de opgave(n) van de overgang van de stad naar het omringende landschap. Ondanks dat het landschap in het Noorden alom aanwezig is, is een goede relatie van de stad met het omliggende land geen vanzelfsprekendheid. Door de bouw van uitbreidingswijken en de aanleg van infrastructuur is deze relatie de afgelopen decennia verzwakt. Gelukkig is er de afgelopen tijd een tegenbeweging op gang gekomen. Steeds meer gemeenten maken werk van een zorgvuldig relatie van hun stad met…
Read more...

De ontbrekende schakels, Westerwoldse Aa van Bargerveen tot Dollard tou; 24 sept 2013

UITNODIGING Bijeenkomst met De Noorderstroom versie 2, Michiel 8-9-2013 24 september 19.30 uur – 22.00 uur in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Sellingen (Bovendiepsterweg 1a 9551 VW Sellingen) Deze avond gaan de leden van het netwerk in gesprek met vertegenwoordigers van de natuurorganisaties. In de visie "Westerwoldse Aa- de ontbrekende schakels; een natuurlijke Aa naar zee" , staat de toekomstwens van de natuurorganisaties voor de Westerwoldse Aa. Die is: 'Een meanderende, meer natuurlijke doorgaande waterverbinding van Bargerveen naar zee met een duurzame waterhuishouding en een goede waterkwaliteit.' De natuurorganisaties zoeken wegen om deze visie in samenhang met andere ontwikkelingen in…
Read more...

Battle Noordervisie 2040, Diever 9 april 2013

Battle Noordervisie 2040 te Diever 09.04.13 Op dit moment wordt hard gewerkt aan het afronden van de NOORDERVISIE 2040. Een ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland met een strategische agenda 2013-2020. Hiertoe is onder meer een prijsvraag uitgeschreven. 23 multidisciplinaire teams hebben een inzending gemaakt (www.noordervisie2040.nl). We hebben drie deelnemende teams bereid gevonden om met ons in discussie te gaan. We doen dat in de vorm van een "BATTLE" waarbij de drie partijen zoveel mogelijk medestanders proberen te winnen voor hun invalshoek. Deze Noorderstroom-bijeenkomst wordt gehouden op het kruispunt van verleden en toekomst van het Noord-Nederlandse land: het HEDEN. Vooraf aan de…
Read more...
Subscribe to this RSS feed